2021-10-05 Landelijke Fairtrade Week van 30 oktober tot 7 november (deel 1)

In 2015 hebben de Verenigde Naties 17 Global Goals gedefinieerd (officiëel Sustainable Development Goals, SDG’s genoemd). Dat zijn ontwikkelingsdoelstellingen die al in 2030 moeten leiden tot een eerlijkere en duurzamere wereld voor iedereen. Denk maar aan honger en armoede de wereld uit, bescherming van het klimaat, gendergelijkheid, verantwoorde productie en consumptie. Een aantal Nederlandse gemeenten (ook Meierijstad als Fairtrade- én Global Goals gemeente), organisaties, bedrijven en individuen richten zich naar deze Global Goals. Steeds meer Nederlanders zijn ervan overtuigd dat er gekozen moet worden voor een andere manier van leven en consumeren ten gunste van de toekomstige generaties. Een Fairtrade gemeente levert al direct een bijdrage aan 10 van die 17 Gobal Goals. In dit artikel komen enkele ervan aan de orde, de overige worden in een volgend artikel beschreven.
 
GG 1  Armoede de wereld uit            De  organisatie Fairtrade (hun keurmerk draagt ook de naam    Fairtrade) richt in Afrika, Zuid-Amerika en Azie samen met de daar in armoede levende boeren zo veel mogelijk coöperaties op. Als die coöperaties aan gestelde voorwaarden voldoen, zoals geen kinderarbeid, geen dwangarbeid, een eerlijker loon betalen en duurzaam werken, worden ze Fairtrade gecertificeerd. Deze boeren en arbeiders ontvangen dan een vastliggende minimum prijs voor hun producten. Ook als de marktprijs lager uitvalt zijn zij verzekerd van de minimumprijs, het is een vangnet voor 1,7 miljoen boeren en arbeiders       

GG 2  Honger de wereld uit                      In 2020 leden ruim 1 miljard mensen honger. Kinderarbeid is dan bijna onontkoombaar voor een gezin om de schamele kost te verdienen. Honger is deels een armoedeprobleem, deels een productieprobleem. Fairtrade zet zich in 36 ontwikkelingslanden dan ook niet alleen in voor een minimumprijs, maar geeft in de coöperaties ook onderwijs aan de boeren om hun bedrijf productiever en tegelijk duurzamer te maken. Dat draagt bij om zowel hun inkomensprobleem als het hongerprobleem op te lossen.

GG 5  Gendergelijkheid                            Gelijke rechten voor mannen en vrouwen is een grondrecht en essentieel om een vreedzame, duurzame en welvarende samenleving te krijgen. Bij  Fairtrade, neemt gendergelijkheid een belangrijke plaats in. Discriminatie op grond van geslacht, en gendergerelateerd geweld is in hun handelsvoorwaarden niet toegestaan. Ook mag er geen kinder- en dwangarbeid plaats vinden. Verder wordt de extra Fairtradepremie mede ingezet voor startfinanciering voor vrouwen.

GG 8  Menswaardig werk voor iedereen  Fairtrade komt op voor de boeren en arbeiders, werkzaam in Fairtradegecertificeerde coöperaties, die onder meer koffie, thee, bananen en cacaobonen produceren. Zij verdienen een leefbaar loon. Bovendien werken zij onder betere arbeidsvoorwaarden ten aanzien van werktijden en overuren. Ze krijgen belangrijke basisarbeidsrechten, zoals het recht op collectieve onderhandeling, vrijheid van vereniging en toegang tot middelen voor veilige werkomstandigheden.

GG 10  Verminderen van ongelijkheid tussen vrouwen en mannen Fairtrade ondersteunt vrouwen om hen in gelijke mate deel te laten nemen aan het productieproces en stimuleert hen om met meer zelfvertrouwen deel te nemen aan de besluitvorming binnen coöperaties en plantages. Discriminatie bij werving, opleiding en promotie wordt bestreden, evenals het gebruik van geweld tegen vrouwen. Ze krijgen ook technische ondersteuning en bijscholing om zelf een inkomen te verwerven. Bovendien kan het wegwerken van de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen het aantal mensen in de wereld die honger lijden met 150 miljoen verminderen, zo blijkt uit onderzoek van de VN.

 
Meer informatie kunt u krijgen via Fairtrademeierijstad@gmail.com en op www.fairtradegemeenten.nl


                                                                  
Cookie instellingen